ORASUL BROSTENI

Convocare pentru Ședința Consiliului Local Broșteni din 30 aprilie 2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
ORAŞUL BROŞTENI
 PRIMĂRIA
Nr. 2402 din  24.04.2017

            Vă facem cunoscut că prin dispoziţia primarului  nr.125 din  24.04.2017, a fost convocată şedinţa ordinară a  Consiliului Local al oraşului Broşteni, judeţul Suceava, în ziua de 30.04.2017 ora 14.00, la sediul Primăriei orașului Broșteni, județul Suceava, cu următoarea ordine de zi:
ORDINE DE ZI:
1.- Aprobarea procesului verbal încheiat în ședința extraordinara, din data de 23.03.2017 a Consiliul Local Broșteni.
                        Iniţiator: secretar Tudosia Lucian
2.- Proiect de hotarâre privind aprobarea,  Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2017, pentru persoanele care beneficiază de prevederile Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
       Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae
3. - Proiect de hotarâre privind aprobarea listei partizilor, constituite pe vegetația din afara fondului forestier ( pășuni împădurite) pentru anul 2017, aprobarea volumului brut al masei lemnoase și destinația acesteia și aprobarea prețului de vânzare la persoane fizice și instituții publice.    
 Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae
4. – Proiect de hotarâre privind aprobarea de fonduri pentru participarea membrilor Asociației Culturale ”Muntenii Broștenilor” la activități cultural-artistice in anul 2017
Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae
5. - Proiect de hotarare privind aprobarea dezlipirii terenului înscris în cartea funciară nr.31228 Brosteni, nr.topo 31228, teren extravilan situat în satul Cotârgași,  orașul Broșteni, județul Suceava.
       Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae
6.- Dezbaterea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al  Consiliului Local al Orasului Brosteni, judetul Suceava. Inițiat de  Consilieri Locali:  Hlihor Marcel, Baroiu Constantin, Bîrsan Ion, Borşan Florin, Cerbu Angela.
7. Informarea primarului orașului Broșteni, privind dosarele nr.913/P/2013 și dosarul 714/P/2016.
8. –   Discutare  Cereri.
        În caz de neprezentare vă rugăm anunțați.
         
Vă mulțumim.

Primar

Nicolae CHIRIAC

Convocare pentru Sedința Consiliului Local Brosteni din 23 martie 2017

ROMĂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
ORAŞUL BROŞTENI
 PRIMĂRIA
Nr. 1830 din  20.03.2017

DOMNULUI /DOAMNEI CONSILIER LOCAL

___________________________________

            Vă facem cunoscut că prin dispoziţia primarului  nr.105 din  20.03.2017, a fost convocată şedinţa extraordinara a Consiliului Local al oraşului Broşteni, judeţul Suceava, în ziua de 23.03.2017 ora 17.00, la sediul Primăriei orașului Broșteni, județul Suceava, cu următoarea ordine de zi:
ORDINE DE ZI:
1.- Aprobarea procesului verbal încheiat în ședința ordinara, din data de 27.02.2017 a Consiliul Local Broșteni.
                        Iniţiator: secretar Tudosia Lucian
2.- Aprobarea procesului verbal încheiat în ședința extraordinara din data de 03.03.2017 a Consiliul Local Broșteni.
                        Iniţiator: secretar Tudosia Lucian
3.- Aprobarea procesului verbal încheiat în ședința de indata din data de 14.03.2017 a Consiliul Local Broșteni.
                        Iniţiator: secretar Tudosia Lucian

4.- Proiect de hotarare privind  aprobarea bugetului local și al bugetului activitatilor autofinantate   ale orașului Brosteni, județul Suceava, pentru anul 2016.
Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae

5. – Proiect de hotarâre prin care se ia act de  demisia   domnului CANDREA PETRU  din funcţia de consilier local şi  vacantarea  mandatului de consilier local din cadrul Consiliului Local al oraşului Broşteni

6. - Proiect de hotarare privind aprobarea organizării referendumului local în vederea consultării cetățenilor din orașul Broșteni, județul Suceava, cu privire la revenirea localității la statutul de comună
       Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae
7. –   Discutare  Cereri.

       În caz de neprezentare vă rugăm anunțați.
                                                            Vă mulțumim.

Primar

Nicolae CHIRIAC

Convocare pentru Sedința Consiliului Local Brosteni din 27 februarie 2017

ROMĂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
ORAŞUL BROŞTENI
 PRIMĂRIA
Nr. 1168 din  22.02.2017

DOMNULUI /DOAMNEI CONSILIER LOCAL

___________________________________

            Vă facem cunoscut că prin dispoziţia primarului  nr.74 din  22.02.2017, a fost convocată şedinţa ordinara a Consiliului Local al oraşului Broşteni, judeţul Suceava, în ziua de 27.02.2017 ora 16.00, la sediul Primăriei orașului Broșteni, județul Suceava, cu următoarea ordine de zi:
ORDINE DE ZI:
            1.- Aprobarea procesului verbal încheiat în ședința ordinara, din data de 31.01.2017 a Consiliul Local Broșteni.
                        Iniţiator: secretar Tudosia Lucian

2.- Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a oraşului Broşteni, judeţul Suceava, pentru anul şcolar 2017-2018.
Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae

3.- Proiect de hotărâre privind aprobarea scăderii din gestiune a volumului de 26 mc arboret stadiul nuieliş prajinis, rezultat în urma lucrărilor de curăţiri din anul 2016, din U.P.1 Broşteni, u.a 122C, de pe terenul aflat în administrarea Ocolului Silvic Crucea
Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae

            4. - Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat la cota TVA de 19 % si aprobarea categoriilor de cheltuieli se finanţează de la bugetul local pentru obiectivul  „Reabilitare, modernizare si extindere sistem de alimentare cu apă in orașul Broșteni, județul Suceava."-obiectiv finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală
Inițitor: primar Chiriac Nicolae

           5.- Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat la cota TVA de 19% si aprobarea categoriilor de cheltuieli se finanţează de la bugetul local pentru obiectivul  „Reabilitare, modernizare si extindere sistem de canalizare şi staţie de epurare,in orașul Brosteni, jud. Suceava."
Inițitor: primar Chiriac Nicolae    
  
6.- Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat la cota TVA de 19% si aprobarea categoriilor de cheltuieli se finanţează de la bugetul local pentru obiectivulAlimentare cu apă în satele Holda, Holdiţa, Cotârgaşi şi Dârmoxa, oraş Broşteni,  judeţul Suceava”, obiectiv finanțat prin Programul National de Dezvoltare Locală.
Inițitor: primar Chiriac Nicolae
       

            7. – Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare și aprobarea vânzării suprafeței de teren de 2410 mp, nr. cadastral 31238, situat în sat Holda, oras Brosteni, judetul Suceava care face parte din domeniul privat al  orașului Broșteni, județul Suceava,  cu respectarea dreptului de preempțiune.
Inițitor: primar Chiriac Nicolae       

  8. –   Discutare  Cereri.

       În caz de neprezentare vă rugăm anunțați.
          Vă mulțumim.

Primar

Nicolae CHIRIAC

REZULTATUL TESTELOR DE LABORATOR A APEI POTABILE DIN ORASUL BROSTENI

Rezultatul testelor de laborator a apei potabile din orașul Broșteni efectuate de Direcția de Sănătate Publică Suceava

CLICK PE IMAGINE PENTRU A MĂRI DIMENSIUNEA

CONTRACT MONITORIZARE DE AUDIT A CALITATII APEI POTABILE

Contractul de prestări servicii încheiat între Primăria orașului Broșteni și Direcția de Sănătate Publică Suceava pentru monitorizare de audit a calității apei potabile .

CLICK PE IMAGINE PENTRU A MĂRI DIMENSIUNEA


CONTRACT MONITORIZARE DE AUDIT A CALITATII APEI POTABILE LA IESIREA DIN STATIA DE TRATARE SI CONSUMATORI

Contractul de prestări servicii dintre Primăria orașului Broșteni și Direcția de Sănătate Publică Suceava pentru monitorizarea calității apei potabile la ieșirea din stația de tratament și la consumatori.

CLICK PE IMAGINE PENTRU MĂRIREA DIMENSIUNII